Advies, Ondersteuning en Hulpverlening

Het Vertrouwenscentum Kindermishandeling is een Gemandateerde Voorziening zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 1 januari 2018

De centra hebben als doel kindermishandeling te detecteren, bespreekbaar te maken en te voorkomen.

  • Hulpverlening te bieden om de mishandeling te stoppen en veiligheid te installeren voor de betrokken kinderen.
  • Het nastreven van individueel en relationeel herstel voor de betrokken minderjarigen.
  • Het stimuleren van kennis en deskundigheid over kindermishandeling en het sensibiliseren van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling.


Melden
: wanneer er wordt ingeschat dat een tussenkomst van een Vertrouwenscentrum nodig is, kan je dit bespreken met een van onze collega’s en verder afstemmen welke volgende stappen wenselijk zijn.

Het Vertrouwenscentrum start een traject en stemt verder af met alle betrokken hulpverlening over diagnostiek, verdere hulpverleningstappen en/of gesprekken met ouders en kinderen. We gaan in gesprek met de verschillende gezinsleden om de onderliggende patronen in kaart te brengen. Daarbij stellen we de veiligheid en het welzijn van het kind prioritair. We zoeken samen naar gepaste oplossingen en introduceren hierbij vaak verdere hulpverlening.
In deze moeilijke weg zoeken we zoveel mogelijk om met ouders en kinderen samen te werken.

Bij elke aanmelding wordt weloverwogen of onze tussenkomst een constructief effect kan hebben voor het kind in kwestie.

Advies/consult/coaching: de vertrouwenscentra zijn bereikbaar voor advies, consult en coaching. Bij een vermoeden van kindermishandeling kan je contact opnemen met het Vertrouwenscentrum. De casus wordt anoniem besproken en er wordt samen gezocht naar mogelijkheden. Jij blijft als hulpverlener de zorgverantwoordelijkheid dragen.

Onderzoek Maatschappelijke noodzaak (MANO)

Je kan beroep doen op deze procedure als de fysieke of psychische integriteit van een minderjarige in het gedrang is, en als alle mogelijkheden tot vrijwillige samenwerking zijn uitgeput. Het Motivatiedocument wordt ingediend als aan alle criteria voldaan wordt. Binnen deze procedure heeft het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 65 werkdagen de tijd om een antwoord te geven op de vraag of hulp maatschappelijk noodzakelijk is.

Indien hulp niet maatschappelijk noodzakelijk is, wordt er bekeken met de aanmelder hoe zij het gezinssysteem verder kunnen begeleiden. Indien hulp wel maatschappelijk noodzakelijk is en het gezinssysteem is akkoord met de vooropgestelde hulp, wordt dit in een hulpverleningsplan vastgelegd en is er een opvolging vanuit het Vertrouwenscentrum. Dit noemt men case-management.

Indien hulp maatschappelijk noodzakelijk is maar het gezinssysteem hulp weigert, wordt de verontrusting in een kort verslag overgemaakt aan het Jeugdparket, dat een jeugdrechter kan vorderen.

Ook het Openbaar Ministerie kan ons de opdracht onderzoek MANO geven. Ook dan volgen we dezelfde procedure en hulpverleningsprocessen als hierboven.

Sensibiliseren

We hebben als vertrouwenscentrum Kindermishandeling een sensibiliseringopdracht. We geven vormingen en infosessies omtrent kindermishandeling. Voor meer info, klik op het Vertrouwenscentrum van jouw regio.